Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for BALLFREUNDE GmbH, 

i det følgende benævnt BALLFREUNDE.

 

 1. Registrering, bekræftelse

1.1 Med din tilmelding tilbyder du BALLFREUNDE den bindende indgåelse af en kontrakt om deltagelse i det ønskede arrangement. Kontrakten er indgået, når vi bekræfter bookingen af arrangementet skriftligt. Bekræftelse via e-mail er tilstrækkelig. Telefoniske og mundtlige aftaler bliver først bindende, når de er bekræftet skriftligt af os. 

1.2 Tilmeldingen foretages af anmelderen også for alle deltagere, der er anført i tilmeldingen/listerne, for hvis kontraktlige forpligtelser anmelderen hæfter som for sine egne forpligtelser. 

1.3 Med din tilmelding accepterer du BALLFREUNDEs turneringsregler.

 1. Betaling 

2.1 Registreringsgebyret forfalder ved registrering og skal betales inden for den betalingsfrist, der er angivet på fakturaen. Dette gebyr kan i princippet ikke refunderes.
Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at tilmeldingsgebyret ikke refunderes, selv om arrangementet aflyses af en myndighed eller anden tredjepart på grund af en fare, som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for. Det samme gælder, hvis det af BALLFREUNDE lejede idrætsanlæg ikke kan benyttes af årsager, som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for.

2.2 Deltagergebyret skal betales som vist på fakturaen, der sendes pr. mail, senest otte uger før arrangementets start.

Gebyrerne i tilfælde af afbestilling, behandling og ombooking forfalder straks. Beløbene for depositum og restbetaling samt afbestilling, hvis relevant, fremgår af reservationsbekræftelsen. Betalinger skal foretages på én gang for alle tilmeldte deltagere med angivelse af fakturanummeret. 

2.3 I tilfælde af bookinger med kort varsel (fra otte uger før arrangementets start) forfalder den fulde deltagerpris til betaling med det samme.

2.4 Hvis den endelige betalingsdato ikke overholdes, kan BALLFREUNDE trække sig fra den eksisterende bookingkontrakt efter mislykket påmindelse med en afdragsfri periode og kræve tilbagetrækningsgebyrer som kompensation i overensstemmelse med afsnit 4.2. Den endelige information vil først blive udleveret efter modtagelse af den endelige betaling, dog tidligst 14 dage før arrangementets start. 

 1. Kraft

De ydelser, som BALLFREUNDE skal levere, fremgår af de generelle oplysninger. Afvigelser herfra kræver skriftlig aftale.

 1. Deltagerens/deltagernes tilbagetrækning, afbestillingsgebyrer 

4.1 Det er muligt at trække sig fra deltagelsen til enhver tid før arrangementets start (under hensyntagen til mulige omkostninger i henhold til afsnit 4.2). Datoen for modtagelse af meddelelsen om tilbagetrækning af BALLFREUNDE er afgørende. Erklæringen om tilbagetrækning fra arrangementet skal ske skriftligt. Aflysning pr. e-mail er ikke tilstrækkelig. Hvis en deltager/medrejsende trækker sig, eller hvis rejsen til arrangementet ikke påbegyndes af årsager (med undtagelse af tilfælde af force majeure reguleret under punkt 10), som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for, kan BALLFREUNDE kræve rimelig kompensation for de foretagne arrangementer og afholdte udgifter. Ved beregning af kompensationen skal der normalt tages hensyn til sparede udgifter og en normalt mulig alternativ brug af eventtjenesterne. Det står dig frit for at bevise, at der ikke er afholdt omkostninger eller væsentligt lavere omkostninger i forbindelse med aflysningen eller den manglende påbegyndelse af rejsen end de omkostninger, som vi har vist i den faste pris (se 4.2).

4.2 Følgende omkostninger skal generelt betales ud over behandlingsgebyret på 25,- Euro pr. reservationstransaktion i tilfælde af tilbagetrækning (også af individuelle personer) fra arrangementet:

 • op til 90 dage før arrangementets start: ingen yderligere omkostninger
 • fra den 89. til den 31. dag før begivenhedens begyndelse: 40% af
  Deltagerpris (pr. person)
 • fra 30 til 16 dage før arrangementets start: 60% af deltagerprisen (pr. person)
 • fra den 15. dag før arrangementets start: 90% af deltagerprisen (pr. person)
 • i tilfælde af udeblivelse ved arrangementets begyndelse: 100% af deltagerprisen (pr. person)

4.3 På anmodning vil BALLFREUNDE, hvor det er praktisk muligt, foretage en engangsændring af antallet af personer på reservationen med 10% (rundet op til det næste fulde antal personer) uden beregning. 

Denne bestemmelse gælder kun op til otte uger før arrangementets start. 

For yderligere ændringer af reservationsbekræftelsen forbeholder BALLFREUNDE sig ret til at opkræve et ekstra behandlingsgebyr på 25,-EUR pr. transaktion. 

Ændringer i antallet af personer i reservationen med mere end 10 % (rundet op til det næste hele antal personer) er kun muligt med samtykke fra BALLFREUNDE. 

Det samme gælder for ændringer i antallet af personer i bookingen inden for en periode på otte uger op til arrangementets start. 

4.4 Aflysninger fra enkeltpersoner kan medføre tab af rabatter/pakkepriser for foreningen. 

4.5 BALLFREUNDE anbefaler at tegne en afbestillingsforsikring.

 1. Tilbagetrækning og opsigelse af BALLFREUNDE 

5.1 Aflysning af turneringen på grund af force majeure / Covid-19

BALLFREUNDE antager, at alle turneringer vil finde sted som normalt. I det usandsynlige tilfælde, at dette ikke er muligt, vil BALLFREUNDE aflyse turneringen.
En aflysning finder netop sted, når de kompetente myndigheder forbyder værtskabet, der er et rejseforbud, eller der er en officiel rejseadvarsel for den pågældende region.
I dette særlige tilfælde refunderer BALLFREUNDE straks hele den indbetalte deltagerpris uden fradrag.

5.2 Adfærd i strid med kontrakten

BALLFREUNDE kan ophæve kontrakten uden varsel, hvis deltageren trods advarsel fra BALLFREUNDE vedvarende forstyrrer arrangementets gennemførelse, eller hvis han/hun optræder kontraktstridigt i et sådant omfang, at øjeblikkelig ophævelse af kontrakten er berettiget. Hvis BALLFREUNDE annullerer kontrakten, bevarer BALLFREUNDE kravet på deltagergebyret med fradrag af værdien af de sparede udgifter samt de sparede fordele, der følger af en alternativ anvendelse af de ikke anvendte tjenester. 

 1. Rejseleder

Gruppen skal ledes af tre voksne personer. Mindst tre voksne skal altid være til stede under arrangementet for at ledsage gruppen. Rejselederen/rejselederne er ansvarlig(e) for enhver skade forårsaget af en eller flere personer i gruppen på ejendom tilhørende tredjeparter, som BALLFREUNDE har et kontraktligt forhold til (såsom hotelejere og transportfirmaer). 

 1. Rejsetid

Rejsens varighed angives i hele dage. Ankomstdagen og hjemkomstdagen betragtes som hele dage. 

 1. Husets regler

På overnatningssteder, hvor der er husregler, såsom skoler, vandrehjem, men også hoteller, skal disse overholdes. 

 1. Sportsprogram

Arrangøren og BALLFREUNDE forbeholder sig ret til at ændre i programmet, hvis der er berettiget grund til det. BALLFREUNDE påtager sig intet ansvar for manglende eller ufuldstændig gennemførelse af programmet som følge af omstændigheder, der ligger uden for BALLFREUNDEs kontrol. 

 1. Ansvar, udelukkelse af krav og begrænsning af handlinger

10.1 Kontraktligt ansvar for andre skader end personskader er begrænset til tre gange deltagerens pris (pr. person), for så vidt skaden på deltageren hverken er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller vi er ansvarlige for skader, der er påført deltageren udelukkende på grund af en fejl fra en tjenesteudbyder. Lovbestemmelser, der begrænser eller udelukker ansvar, som er baseret på internationale aftaler, og som en tjenesteudbyder, der anvendes af os, kan påberåbe sig, gælder også til vores fordel. For alle erstatningskrav mod BALLFREUNDE, der ikke er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed, er ansvaret for materielle skader begrænset til et beløb på tre gange deltagerprisen (pr. person og arrangement). 

10.2 BALLFREUNDE er ikke ansvarlig for serviceforstyrrelser, personskader og materielle skader i forbindelse med tredjepartsydelser, der blot er arrangeret og udtrykkeligt identificeret som sådan i annoncen (f.eks. udflugter; ture, besøg i parker og andre fritidsfaciliteter). 

10.3 BALLFREUNDE er generelt ikke ansvarlig i tilfælde af force majeure. 

10.4 Deltagelse i sport og andre fritidsaktiviteter er deltagernes og de medrejsendes eget ansvar. Du bør kontrollere sportsfaciliteter, udstyr og køretøjer, før du bruger dem. BALLFREUNDE er kun ansvarlig for ulykker, der sker under sportsarrangementer og andre fritidsaktiviteter, hvis virksomheden er skyld i dem. BALLFREUNDE anbefaler, at du tegner en ulykkesforsikring. 

10.5 Hver deltager/medrejsende er forpligtet til at samarbejde inden for rammerne af de juridiske bestemmelser for at undgå eller minimere enhver skade i tilfælde af forstyrrelser i udførelsen. Mangler og forstyrrelser skal straks rapporteres til BALLFREUNDEs personale på stedet, BALLFREUNDE anbefaler den skriftlige form. Hvis en deltager/medrejsende undlader at overholde denne forpligtelse på grund af sin egen skyld, er han/hun ikke berettiget til nogen krav i denne henseende.

10.6 BALLFREUNDE-personale på stedet er ikke autoriseret til at acceptere krav af nogen art. Krav af enhver art skal indsendes til den respektive ledelsesautoriserede repræsentant for BALLFREUNDE på stedet. BALLFREUNDE anbefaler den skriftlige form. 

10.7 Krav om ikke-kontraktmæssig levering af det bookede arrangement skal gøres gældende over for BALLFREUNDE inden for en måned efter arrangementets kontraktmæssigt planlagte afslutning. Vi anbefaler den skriftlige form. Efter fristens udløb kan du kun gøre krav gældende, hvis du uden egen skyld har været forhindret i at overholde fristen. Dine krav i forbindelse med denne kontrakt er underlagt en forældelsesfrist på et år, som udtrykkeligt afviger fra de lovmæssige bestemmelser. Forældelsesfristen begynder på den dag, hvor begivenheden ifølge kontrakten skulle være afsluttet.

 1. Udelukkelse fra deltagelse

Hvis det viser sig, at en deltager opfører sig så chikanerende, at forholdet mellem BALLFREUNDE og tjenesteudbyderen (f.eks. transport, indkvartering, arrangør) bringes i alvorlig fare som følge heraf, kan den pågældende deltager udelukkes. Hvis den udelukkede deltager er mindreårig, skal kontraktpartneren sikre, at den udelukkede deltager, ledsaget af en voksen, der er autoriseret til at føre tilsyn med ham/hende, straks forlader stedet for arrangementet og returneres til startstedet for rejsen for egen regning.

 

BALLFREUNDE vil hjælpe, men yderligere omkostninger skal i alle tilfælde bæres af kontraktpartneren. Denne bestemmelse gælder også for hold og klubber. Hvis der ikke er tre voksne supervisorer til rådighed for den resterende gruppe til yderligere overvågning, skal gruppen som helhed forlade arrangementet for egen regning. 

 1. Generelt 

Ved tilmelding til en rejse forudsættes det, at den deltagende klubs bestyrelse og rejseleder(e) er indforstået med de generelle rejsebetingelser, og at alle forpligtelser over for BALLFREUNDE opfyldes af en dertil bemyndiget person. Vi anbefaler, at der tegnes en passende forsikring. 

 1. Endelig bestemmelse 

Vilkårene og betingelserne gælder for alle aftaler mellem BALLFREUNDE og kontraktpartneren, uanset alle involverede parters bopæl og det sted, hvor kontrakten blev indgået, samt det sted, hvor tjenesten skal leveres. Alle grupper, der bruger BALLFREUNDEs tjenester, sidestilles med sportsklubber.