Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BALLFREUNDE GmbH, 

hierna BALLFREUNDE genoemd.

 

 1. Registratie, bevestiging

1.1 Met uw inschrijving biedt u BALLFREUNDE de bindende afsluiting van een contract voor deelname aan het gewenste evenement. De overeenkomst komt tot stand wanneer wij de boeking van het evenement schriftelijk bevestigen. Een bevestiging per e-mail is voldoende. Telefonische en mondelinge afspraken worden pas bindend wanneer deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

1.2 De inschrijving wordt door de inschrijver tevens gedaan voor alle in de inschrijving/lijsten genoemde deelnemers, voor wier contractuele verplichtingen de inschrijver evenzeer aansprakelijk is als voor zijn eigen verplichtingen. 

1.3 Met je inschrijving accepteer je het BALLFREUNDE toernooireglement.

 1. Betaling 

2.1 Het inschrijfgeld is verschuldigd bij inschrijving en moet worden betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Dit bedrag wordt over het algemeen niet gerestitueerd.
We wijzen er uitdrukkelijk op dat het inschrijfgeld niet zal worden terugbetaald, zelfs als het evenement wordt geannuleerd door een autoriteit of een andere derde partij als gevolg van een gevaar waarvoor BALLFREUNDE niet verantwoordelijk is. Hetzelfde geldt indien de door BALLFREUNDE gehuurde sportfaciliteit niet kan worden gebruikt om redenen waarvoor BALLFREUNDE niet verantwoordelijk is.

2.2 De deelnamekosten dienen uiterlijk acht weken voor aanvang van het evenement te worden voldaan zoals vermeld op de factuur die per post wordt toegezonden.

De kosten in geval van annulering, verwerking en omboeking zijn onmiddellijk verschuldigd. De bedragen voor aanbetaling en restbetaling en eventuele annulering staan in de boekingsbevestiging. Betalingen moeten in één keer worden voldaan voor alle geregistreerde deelnemers, onder vermelding van het factuurnummer. 

2.3 Bij boekingen op korte termijn (vanaf acht weken voor aanvang van het evenement) is de volledige deelnemersprijs direct verschuldigd.

2.4 Indien de uiterste betaaldatum niet wordt nageleefd, kan BALLFREUNDE zich terugtrekken uit het bestaande boekingscontract na een vergeefse herinnering met een respijtperiode en terugtrekkingskosten eisen als schadevergoeding in overeenstemming met artikel 4.2. De definitieve informatie zal pas worden verstrekt na ontvangst van de laatste betaling, maar op zijn vroegst 14 dagen voor het begin van het evenement. 

 1. Stroom

De door BALLFREUNDE te leveren diensten vloeien voort uit de Algemene Informatie. Afwijkingen hiervan vereisen een schriftelijke overeenkomst.

 1. Terugtrekking door de deelnemer(s), annuleringskosten 

4.1 Het is mogelijk om zich op elk moment voor aanvang van het evenement terug te trekken uit deelname (rekening houdend met eventuele kosten volgens paragraaf 4.2). De datum van ontvangst van de kennisgeving van terugtrekking door BALLFREUNDE is bepalend. De verklaring van terugtrekking uit het evenement moet schriftelijk gebeuren. Annulering per e-mail is niet voldoende. Indien een deelnemer/medereiziger zich terugtrekt of indien de reis naar het evenement niet wordt aangevat om redenen (met uitzondering van gevallen van overmacht geregeld in artikel 10) waarvoor BALLFREUNDE niet verantwoordelijk is, kan BALLFREUNDE een redelijke vergoeding eisen voor de gemaakte afspraken en kosten. Bij het berekenen van de schadevergoeding moet rekening worden gehouden met meestal bespaarde kosten en een meestal mogelijk alternatief gebruik van de evenementdiensten. Het staat u vrij om te bewijzen dat er geen kosten of aanzienlijk lagere kosten zijn gemaakt in verband met de annulering of het niet doorgaan van de reis dan de kosten die door ons zijn weergegeven in het vaste tarief (zie 4.2).

4.2 Bij terugtrekking (ook van individuele personen) uit het evenement zijn in het algemeen naast de verwerkingskosten van 25,- euro per boekingstransactie de volgende kosten verschuldigd:

 • tot 90 dagen voor aanvang van het evenement: geen verdere kosten
 • van de 89e tot de 31e dag voor het begin van het evenement: 40% van de
  Deelnemersprijs (per persoon)
 • van 30 tot 16 dagen voor aanvang van het evenement: 60% van de deelnemersprijs (per persoon)
 • vanaf de 15e dag voor aanvang van het evenement: 90% van de deelnemersprijs (per persoon)
 • in geval van no-show aan het begin van het evenement: 100% van de deelnemersprijs (per persoon)

4.3 Op verzoek zal BALLFREUNDE, indien uitvoerbaar, een eenmalige wijziging van het aantal personen op de boeking met 10% (naar boven afgerond op het volgende volledige aantal personen) kosteloos doorvoeren. 

Deze regeling is alleen van toepassing tot acht weken voor de start van het evenement. 

Voor verdere wijzigingen aan de boekingsbevestiging behoudt BALLFREUNDE zich het recht voor om extra verwerkingskosten van 25,-EUR per transactie in rekening te brengen. 

Wijzigingen van het aantal personen in de boeking met meer dan 10 % (naar boven afgerond op het volgende volledige aantal personen) zijn alleen mogelijk met toestemming van BALLFREUNDE. 

Hetzelfde geldt voor wijzigingen in het aantal personen in de boeking binnen de periode van acht weken tot de start van het evenement. 

4.4 Annuleringen door individuen kunnen resulteren in het verlies van kortingen/pakketprijzen voor de Vereniging. 

4.5 BALLFREUNDE raadt aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

 1. Terugtrekking en beëindiging door BALLFREUNDE 

5.1 Annulering van het toernooi door overmacht / Covid-19

BALLFREUNDE gaat ervan uit dat alle toernooien gewoon doorgaan. In het onwaarschijnlijke geval dat dit niet mogelijk is, zal BALLFREUNDE het toernooi annuleren.
Een annulering vindt juist plaats wanneer de bevoegde autoriteiten het hosten verbieden, er een reisverbod geldt of er een officiële reiswaarschuwing is voor de betreffende regio.
In dit speciale geval zal BALLFREUNDE de volledige betaalde deelnemersprijs zonder inhoudingen onverwijld terugbetalen.

5.2 Gedrag in strijd met het contract

BALLFREUNDE kan de overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigen indien de deelnemer de uitvoering van het evenement aanhoudend verstoort ondanks een waarschuwing van BALLFREUNDE of indien hij/zij zich zodanig in strijd met de overeenkomst gedraagt dat onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Indien BALLFREUNDE de overeenkomst annuleert, behoudt BALLFREUNDE de aanspraak op de deelnamekosten verminderd met de waarde van de bespaarde onkosten en de bespaarde voordelen als gevolg van een alternatief gebruik van de niet gebruikte diensten. 

 1. Reisleider

De groep moet geleid worden door drie volwassen personen. Er moeten altijd ten minste drie volwassenen aanwezig zijn tijdens het evenement om de groep te begeleiden. De reisleider(s) is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schuld van één of meerdere personen van de groep aan eigendommen van derden waarmee BALLFREUNDE een contractuele relatie heeft (zoals hoteleigenaars en transportbedrijven). 

 1. Reistijd

De duur van de reis wordt opgegeven in hele dagen. De dag van aankomst en de dag van terugkeer worden als hele dagen beschouwd. 

 1. Huisregels

In accommodaties waar huisregels gelden, zoals scholen, jeugdherbergen, maar ook hotels, moeten deze worden nageleefd. 

 1. Sportprogramma

De organisator en BALLFREUNDE behouden zich het recht voor het programma te wijzigen indien daartoe gegronde redenen bestaan. BALLFREUNDE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of onvolledig uitvoeren van het programma als gevolg van omstandigheden buiten de macht van BALLFREUNDE. 

 1. Aansprakelijkheid, uitsluiting van vorderingen en beperking van acties

10.1 Contractuele aansprakelijkheid voor schade anders dan lichamelijk letsel is beperkt tot driemaal de deelnemersprijs (per persoon), voor zover schade aan de deelnemer noch opzettelijk noch door grove nalatigheid is veroorzaakt of wij alleen verantwoordelijk zijn voor schade die de deelnemer lijdt door de schuld van een dienstverlener. Wettelijke regelingen die aansprakelijkheid beperken of uitsluiten, die zijn gebaseerd op internationale overeenkomsten en waarop een door ons ingeschakelde dienstverlener zich kan beroepen, gelden ook in ons voordeel. Voor alle schadeclaims uit onrechtmatige daad tegen BALLFREUNDE die niet gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid voor materiële schade beperkt tot het bedrag van drie keer de deelnemersprijs (per persoon en evenement). 

10.2 BALLFREUNDE is niet aansprakelijk voor verstoringen van de dienstverlening, persoonlijk letsel en materiële schade in verband met diensten van derden die slechts zijn geregeld en uitdrukkelijk als zodanig in de advertentie zijn vermeld (bijv. excursies; rondleidingen, bezoeken aan parken en andere vrijetijdsfaciliteiten). 

10.3 BALLFREUNDE is in het algemeen niet aansprakelijk in geval van overmacht. 

10.4 Deelname aan sport- en andere recreatieve activiteiten is de verantwoordelijkheid van de deelnemers en medereizigers. U moet sportfaciliteiten, uitrusting en voertuigen controleren voordat u ze gebruikt. BALLFREUNDE is alleen aansprakelijk voor ongevallen die plaatsvinden tijdens sportevenementen en andere recreatieve activiteiten als het bedrijf in gebreke is gebleven. BALLFREUNDE raadt u aan een ongevallenverzekering af te sluiten. 

10.5 Iedere deelnemer/medereiziger is verplicht mee te werken binnen het kader van de wettelijke bepalingen om eventuele schade bij verstoringen van de uitvoering te voorkomen of tot een minimum te beperken. Gebreken en storingen dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de BALLFREUNDE medewerkers ter plaatse, waarbij BALLFREUNDE de schriftelijke vorm aanbeveelt. Indien een deelnemer/medereiziger deze verplichting door eigen schuld niet nakomt, heeft hij/zij geen recht op enige aanspraak ter zake.

10.6 BALLFREUNDE medewerkers ter plaatse zijn niet bevoegd claims van welke aard dan ook te accepteren. Claims van welke aard dan ook moeten worden ingediend bij de respectievelijke door de directie gemachtigde vertegenwoordiger van BALLFREUNDE ter plaatse. BALLFREUNDE beveelt de schriftelijke vorm aan. 

10.7 Claims voor niet-contractuele levering van het geboekte evenement moeten bij BALLFREUNDE worden ingediend binnen een maand na het contractueel voorziene einde van het evenement. Wij raden de schriftelijke vorm aan. Na het verstrijken van de termijn kunt u alleen claims indienen als u buiten uw schuld verhinderd was de termijn na te leven. Voor uw aanspraken uit dit contract geldt een verjaringstermijn van één jaar, waarbij uitdrukkelijk wordt afgeweken van de wettelijke regeling. De verjaringstermijn begint op de dag waarop de gebeurtenis volgens het contract zou moeten eindigen.

 1. Uitsluiting van deelname

Als blijkt dat een deelnemer zich zo intimiderend gedraagt dat de relatie tussen BALLFREUNDE en de dienstverlener (bijv. vervoer, accommodatie, organisator) hierdoor ernstig in gevaar komt, kan de betreffende deelnemer worden uitgesloten. Als de uitgesloten deelnemer minderjarig is, moet de contractpartner ervoor zorgen dat de uitgesloten deelnemer, vergezeld van een volwassene die bevoegd is om toezicht te houden op hem/haar, de locatie van het evenement onmiddellijk verlaat en op eigen kosten wordt teruggebracht naar het beginpunt van de reis.

 

BALLFREUNDE zal helpen, maar extra kosten zijn in alle gevallen voor rekening van de contractuele partner. Deze regeling geldt ook voor teams en clubs. Als er geen drie volwassen begeleiders beschikbaar zijn voor de overblijvende groep voor verdere begeleiding, moet de groep in zijn geheel het evenement verlaten op eigen kosten. 

 1. Algemeen 

Bij inschrijving voor een reis wordt ervan uitgegaan dat het bestuur van de deelnemende club en de reisleider(s) akkoord gaan met de algemene reisvoorwaarden en dat alle verplichtingen met BALLFREUNDE worden nagekomen door een daartoe bevoegd persoon. We raden aan om een passende verzekering af te sluiten. 

 1. Slotbepaling 

De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BALLFREUNDE en de contractuele partner, ongeacht de woonplaats van alle betrokken partijen en de plaats waar het contract tot stand is gekomen, evenals de plaats waar de dienst moet worden verleend. Alle groepen die gebruik maken van de diensten van BALLFREUNDE worden gelijkgesteld met sportclubs.