Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BALLFREUNDE GmbH, 

dále jen BALLFREUNDE.

 

 1. Registrace, potvrzení

1.1 Svou registrací nabízíte společnosti BALLFREUNDE závazné uzavření smlouvy o účasti na požadované akci. Smlouva je uzavřena okamžikem písemného potvrzení rezervace akce. Postačí potvrzení e-mailem. Telefonicky a ústně uzavřené dohody se stávají závaznými teprve tehdy, když je písemně potvrdíme. 

1.2 Registraci provádí žadatel také pro všechny účastníky uvedené v registraci/seznamech, za jejichž smluvní závazky žadatel odpovídá stejně jako za své vlastní závazky. 

1.3 Registrací přijímáte pravidla turnaje BALLFREUNDE.

 1. Platba 

2.1 Registrační poplatek je splatný při registraci a musí být uhrazen ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Tento poplatek je v zásadě nevratný.
Výslovně upozorňujeme, že registrační poplatek se nevrací ani v případě, že je akce zrušena úřadem nebo jinou třetí stranou z důvodu nebezpečí, za které BALLFREUNDE nenese odpovědnost. Totéž platí, pokud sportovní zařízení pronajaté společností BALLFREUNDE nelze použít z důvodů, za které společnost BALLFREUNDE nenese odpovědnost.

2.2 Účastnický poplatek je třeba uhradit podle faktury zaslané poštou nejpozději osm týdnů před zahájením akce.

Poplatky v případě zrušení, zpracování a přebookování jsou splatné okamžitě. Částky za zálohu a doplatek a případné storno vyplývají z potvrzení rezervace. Platby musí být provedeny jednou částkou za všechny přihlášené účastníky s uvedením čísla poskytnuté faktury. 

2.3 V případě rezervace v krátkém termínu (od osmi týdnů před začátkem akce) je plná cena za účastníka splatná okamžitě.

2.4 V případě nedodržení konečného termínu platby může společnost BALLFREUNDE po neúspěšné upomínce s odkladem odstoupit od stávající rezervační smlouvy a požadovat poplatky za odstoupení od smlouvy jako kompenzaci v souladu s bodem 4.2. Konečné informace budou předány až po obdržení závěrečné platby, nejdříve však 14 dní před zahájením akce. 

 1. Power

Služby poskytované společností BALLFREUNDE vyplývají z obecných informací. Odchylky od nich vyžadují písemnou dohodu.

 1. Odstoupení účastníka (účastníků), storno poplatky 

4.1 Od účasti je možné odstoupit kdykoli před zahájením akce (s ohledem na případné náklady podle bodu 4.2). Rozhodující je datum doručení oznámení o odstoupení společnosti BALLFREUNDE. Prohlášení o odstoupení z akce musí být učiněno písemně. Zrušení účasti e-mailem není dostačující. Pokud účastník/spolucestující odstoupí nebo pokud cesta na akci nezačne z důvodů (s výjimkou případů vyšší moci upravených v bodě 10), za které společnost BALLFREUNDE nenese odpovědnost, může společnost BALLFREUNDE požadovat přiměřenou náhradu za provedená opatření a vzniklé náklady. Při výpočtu náhrady je třeba zohlednit obvykle ušetřené náklady a obvykle možné náhradní využití služeb akce. Je na vás, abyste prokázali, že v souvislosti se zrušením nebo nezahájením cesty nevznikly žádné náklady nebo vznikly výrazně nižší náklady, než jsou náklady námi uvedené v paušálu (viz bod 4.2).

4.2 V případě odstoupení (i jednotlivých osob) od akce se kromě poplatku za zpracování ve výši 25,- EUR za rezervační transakci obecně hradí následující náklady:

 • do 90 dnů před začátkem akce: žádné další náklady.
 • od 89. do 31. dne před zahájením akce: 40% z toho
  Účastnická cena (za osobu)
 • od 30 do 16 dnů před začátkem akce: 60% z účastnické ceny (na osobu)
 • od 15. dne před zahájením akce: 90% z ceny účastníka (na osobu)
 • v případě nedostavení se na začátek akce: 100% z ceny účastníka (na osobu)

4.3 Na požádání provede společnost BALLFREUNDE, pokud je to možné, jednorázovou bezplatnou změnu počtu osob v rezervaci o 10% (zaokrouhleno na celý počet osob nahoru). 

Toto nařízení platí pouze do osmi týdnů před zahájením akce. 

Společnost BALLFREUNDE si vyhrazuje právo účtovat dodatečný poplatek za zpracování rezervace ve výši 25,-EUR za každou transakci. 

Změny počtu osob v rezervaci o více než 10 % (zaokrouhleno nahoru na celý počet osob) jsou možné pouze se souhlasem společnosti BALLFREUNDE. 

Totéž platí pro změny počtu osob v rezervaci v období osmi týdnů do začátku akce. 

4.4 Zrušení účasti jednotlivců může mít za následek ztrátu slev/balíčků pro Asociaci. 

4.5 Společnost BALLFREUNDE doporučuje uzavřít pojištění storna cesty.

 1. Odstoupení od smlouvy a její ukončení ze strany společnosti BALLFREUNDE 

5.1 Zrušení turnaje z důvodu vyšší moci / Covid-19

BALLFREUNDE předpokládá, že všechny turnaje proběhnou jako obvykle. V případě, že to nebude možné, BALLFREUNDE turnaj zruší.
Ke zrušení cesty dochází právě tehdy, když příslušné orgány hostování zakážou, je vydán zákaz cestování nebo je pro daný region vydáno oficiální varování.
V tomto zvláštním případě společnost BALLFREUNDE neprodleně vrátí celou zaplacenou účastnickou cenu bez srážek.

5.2 Chování v rozporu se smlouvou

Společnost BALLFREUNDE může smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty, pokud účastník přes upozornění společnosti BALLFREUNDE vytrvale narušuje průběh akce nebo pokud se chová v rozporu se smlouvou do té míry, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. Pokud společnost BALLFREUNDE odstoupí od smlouvy, zůstává jí nárok na účastnický poplatek snížený o hodnotu ušetřených nákladů, jakož i o ušetřené výhody plynoucí z náhradního využití nevyužitých služeb. 

 1. Průvodce

Skupinu musí vést tři dospělé osoby. Během akce musí být vždy přítomny alespoň tři dospělé osoby, které budou skupinu doprovázet. Vedoucí zájezdu odpovídá za škody způsobené zaviněním jedné nebo více osob ze skupiny na majetku třetích osob, s nimiž má BALLFREUNDE smluvní vztah (např. majitelé hotelů a dopravní společnosti). 

 1. Doba jízdy

Doba trvání cesty je uvedena v celých dnech. Den příjezdu a den návratu se považují za celé dny. 

 1. Pravidla domácnosti

V ubytovacích zařízeních, kde platí domovní řád, jako jsou školy, mládežnické ubytovny, ale i hotely, je třeba jej dodržovat. 

 1. Sportovní program

Pořadatel a společnost BALLFREUNDE si vyhrazují právo na změnu programu, pokud k tomu budou existovat oprávněné důvody. Společnost BALLFREUNDE nenese žádnou odpovědnost za neuskutečnění nebo neúplné uskutečnění programu v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit. 

 1. Odpovědnost, vyloučení nároků a promlčení žalob

10.1 Smluvní odpovědnost za jiné škody než škody na zdraví je omezena na trojnásobek ceny účastníka (na osobu), pokud škoda účastníkovi nebyla způsobena úmyslně ani hrubou nedbalostí nebo pokud jsme výhradně odpovědní za škodu, která účastníkovi vznikla zaviněním poskytovatele služeb. V náš prospěch platí rovněž právní předpisy omezující nebo vylučující odpovědnost, které vycházejí z mezinárodních smluv a kterých se námi využívaný poskytovatel služeb může dovolávat. U všech nároků na náhradu škody z deliktního jednání vůči společnosti BALLFREUNDE, které nejsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, je odpovědnost za škodu na majetku omezena na částku ve výši trojnásobku ceny účastníka (na osobu a akci). 

10.2 Společnost BALLFREUNDE neodpovídá za narušení služeb, zranění osob a škody na majetku v souvislosti se službami třetích stran, které jsou pouze sjednány a výslovně jako takové označeny v reklamě (např. výlety, prohlídky, návštěvy parků a jiných zařízení pro volný čas). 

10.3 Společnost BALLFREUNDE obecně nenese odpovědnost v případě vyšší moci. 

10.4 Za účast na sportovních a jiných rekreačních aktivitách odpovídají účastníci a spolucestující. Před použitím sportovních zařízení, vybavení a vozidel je třeba je zkontrolovat. Společnost BALLFREUNDE nese odpovědnost za nehody, ke kterým dojde během sportovních akcí a jiných volnočasových aktivit, pouze v případě, že je zavinila. Společnost BALLFREUNDE doporučuje uzavřít úrazové pojištění. 

10.5 Každý účastník/spolucestující je povinen spolupracovat v rámci zákonných ustanovení, aby v případě přerušení plnění zabránil škodám nebo je minimalizoval. Závady a poruchy je třeba neprodleně hlásit pracovníkům BALLFREUNDE na místě, BALLFREUNDE doporučuje písemnou formu. Pokud účastník/spolucestující tuto povinnost nesplní vlastním zaviněním, nemá v této souvislosti nárok na žádné nároky.

10.6 Pracovníci společnosti BALLFREUNDE na místě nejsou oprávněni přijímat reklamace jakéhokoli druhu. Reklamace jakéhokoli druhu se podávají příslušnému pověřenému zástupci vedení společnosti BALLFREUNDE na místě. Společnost BALLFREUNDE doporučuje písemnou formu. 

10.7 Nároky na nesmluvní zajištění rezervované akce musí být uplatněny u společnosti BALLFREUNDE do jednoho měsíce po smluvně stanoveném konci akce. Doporučujeme písemnou formu. Po uplynutí této lhůty můžete uplatnit reklamaci pouze v případě, že vám bylo bez vašeho zavinění znemožněno termín dodržet. Vaše nároky vyplývající z této smlouvy se promlčují v jednoroční promlčecí lhůtě, a to výslovně odchylně od zákonné úpravy. Promlčecí lhůta začíná běžet dnem, kdy měla událost podle smlouvy skončit.

 1. Vyloučení z účasti

Pokud je zřejmé, že se účastník chová tak obtěžujícím způsobem, že je tím vážně ohrožen vztah mezi BALLFREUNDE a poskytovatelem služeb (např. doprava, ubytování, organizátor), může být dotyčný účastník vyloučen. Pokud je vyloučeným účastníkem nezletilá osoba, musí smluvní partner zajistit, aby vyloučený účastník v doprovodu dospělé osoby oprávněné k dohledu nad ním neprodleně opustil místo konání akce a byl na vlastní náklady vrácen do výchozího místa zájezdu.

 

Společnost BALLFREUNDE poskytne pomoc, ale další náklady nese ve všech případech smluvní partner. Toto nařízení se vztahuje i na týmy a kluby. Pokud nejsou k dispozici tři dospělí dozorci zbývající skupiny pro další dohled, musí skupina jako celek opustit akci na vlastní náklady. 

 1. Obecné 

Při přihlašování na zájezd se předpokládá, že představenstvo zúčastněného klubu a vedoucí zájezdu souhlasí s obecnými podmínkami zájezdu a že veškeré závazky vůči BALLFREUNDE plní osoba k tomu oprávněná. Doporučujeme uzavřít příslušné pojištění. 

 1. Závěrečné ustanovení 

Tyto podmínky se vztahují na všechny smlouvy mezi společností BALLFREUNDE a smluvním partnerem, bez ohledu na bydliště všech zúčastněných stran a místo, kde smlouva vznikla, jakož i místo, kde má být služba poskytnuta. Všechny skupiny využívající služeb BALLFREUNDE jsou postaveny na roveň sportovním klubům.